Szkolenia okresowe i wstępne bhp w czasie pandemii

Zmiana zasad szkolenia bhp w związku z pandemią

W związku z pandemią COVID 19 zmieniły się zasady szkoleń i kursów w tym szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  Konieczność zachowania rygoru sanitarnego w tym minimalizowanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wymusiła zmianę w podejściu do szkoleń wstępnych i okresowych bhp, a także badań lekarskich pracowników.

Zmiany mają zapewnić zwiększone bezpieczeństwo podczas szkoleń, dlatego większość szkoleń można przeprowadzać przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Także szkolenia wstępne w zakresie bhp (instruktaż ogólny) można przeprowadzać np.: on-line na platformach kursowych lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej.

Dzięki temu osoba rozpoczynająca pracę otrzymuje niezbędną wiedzę w zakresie bhp, a pracodawca wywiązuje się z obowiązku przeszkolenia nowego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy.

Na jakich stanowiskach dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp przez Internet? 

W myśl przepisów ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego) dla:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Czy można prowadzić szkolenie wstępne bhp w czasie epidemii w tradycyjny sposób?

Przepisy nie wykluczają możliwości przeprowadzania ich w dotychczasowej formie – ale jest to możliwie jedynie z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystansu, dezynfekcji, zastosowania środków ochrony osobistej lub innych rozwiązań, jak np. użycie w pomieszczeniu zabudowanych lamp UV z wymuszonym obiegiem powietrza). Dlatego przeprowadzanie takiego szkolenia wymaga dodatkowych inwestycji w bezpieczeństwo.

Natomiast przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników wymienionych w przepisie możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.

Jak w czasie epidemii przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Szkolenia bhp okresowe dla pracowników biurowych, pracodawców, kierowników, brygadzistów, służby bhp – najlepiej przeprowadzać z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu w formie samokształcenia kierowanego i seminarium. Dzięki temu w sposób bezpieczny pracownik i pracodawca wywiążą się ze swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a wynikających z Kodeksu pracy.

Tu kupisz szkolenia bhp dla siebie i swoich pracownikow – kliknij w link

Szkolenia wstępne bhp pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie wstępne w zakresie bhp (instruktaż ogólny) dla pracowników na stanowiskach robotniczych można przeprowadzać z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu np: przez Internet

Tu kupisz szkolenie wstępne bhp dla swoich pracowników – kliknij w link

Oprócz szkolenia ogólnego bhp, trzeba również przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Instruktaż stanowiskowy nowozatrudnionego pracownika przeprowadza jego przełożony na stanowisku pracy – w sposób taki jak dotychczas. 

Jednocześnie warto pamiętać ze osoba która szkoli pracownika przeprowadzając instruktaż stanowiskowy – sama powinna posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla osób kierujących pracownikami!

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych są odroczone w związku wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, która znowelizowała ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji m in. w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Od dnia 18 kwietnia 2020 r., w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie przedłuża okres ważności szkolenia okresowego. Zgodnie z przytoczoną ustawą rozwiązanie takie będzie obowiązywało do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub odwołania stanu epidemii. 

Kiedy należy przeprowadzić szkolenia bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych?

Po odwołaniu stanu zagrożenia pracodawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. 

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *